سایر فعالیت های پژوهشی

- سردبیر مجله بین المللی عربی زبان آفاق الحضارة الاسلامیة

-  عضوهیأت تحریریه مجله نقد ادب عربی- دانشگاه شهید بهشتی

- //     ///      ///      /// تاریخ ادبیات - دانشگاه شهید بهشتی

- ///     ///    ///     ///  کهن نامه پارسی- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- //////////////////////////لدبیات عرفانی - دانشگاه الزهرا

- - //////////////////////  مجله عربی اضاآت نقدیة- دانشگاه آزاد کرج

- ////////////////////////  ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی- دانشگاه آزاد واحد جنوب

-///////////////////////// ادبیات تطبیقی - دانشگاه آزاد جیرفت

-///////////////////////// ادبیات معاصر- پژوهشگاه علوم انسانی

 

عبدالحسین فرزاد
عبدالحسین فرزاد

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات وزبان های خارجی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^