زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

عبدالحسین فرزاد
عبدالحسین فرزاد

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات وزبان های خارجی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^