دروس

زمینه های تدریس

- نظریه ها و نقد ادبی

- ادبیات پایداری ایران وجهان

- ادبیات فارسی و عربی

ادبیات جهان

عبدالحسین فرزاد
عبدالحسین فرزاد

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات وزبان های خارجی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^