فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

- تقدیر نامه کرسی های نظریه پردازی تاریخ  1395 - شماره 9457- هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره

عبدالحسین فرزاد
عبدالحسین فرزاد

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات وزبان های خارجی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^