معرفی

مشخصات فردی

عبدالحسین فرزاد

نام - نام خانوادگی : عبدالحسین   فرزاد

پست الکترونیکی : abdolhosein.farzad@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : ا
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

-مدیر گروه پژوهشی معجم المفهرس کتب اربعه احادیث شیعه،در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(ده سال- از 1363 تا 1373)

- عضو کمیته ممیزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- سردبیر مجله  بین المللی   عربی زبان آفاق الحضارة الاسلامیةعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

- رایزن فرهنگ عربی اسلامی در کشور کره جنوبی - دانشگاه سئولتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

تیم نقد ادبی و ادبیات معاصرفارسی وعربینحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات وزبان های خارجی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 29

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوهیأت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1/11/1375

عبدالحسین فرزاد
عبدالحسین فرزاد

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات وزبان های خارجی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^